Lauritsson Krabbe, Peder

Peder Lauritsson Krabbe.      
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
Det är denne Peder Krabbe som Margareta Hvitfeldt kallar "en fattig adelsman", då hon beder för honom hos Riksdrotsen Per Brahe "emedan han blivit dömd till stora böter för skogshuggning på en liten gård under hans sätesgård" att han måtte därifrån förskonas då skadan ej var av stor betydelse utan snarare lände skogen till nytta. "Skall dessa böter uttagas blir mannen alldeles ruinerad" /Detta påstående var givetvis osanning/. Ännu veta Maaneschiöldsättlingama berätta "att Peder Krabbe var en hård och obarmhärtig adelsman", som drev sina styvbarn från Olsnäs. De flydde därifrån till Norge där de ägde gårdar som de ärvt efter fadern. Troligtvis var det de här ovan nämnda gårdarna. Barnen återkommo till Olsnäs efter Kristin Dues död år 1682. Det har påståtts att Peder Krabbe hade en god vän i Margareta Hvitfeldt då hon och Olsnässläkten voro ovänner, vilken ovänskap skulle hava sin orsak i tvist om Maaneschiöldssläktens arvedel i Sundsby, Storleken av detta arv har felaktigt bedömts efter sentida måttstock, Det kan vara möjligt att det varit osämja emellan Sundsby- och Olsnäs släkterna på grund av arvstvist, då man vet att Peder Knudssen Maaneschiöld år 1574 trättade ned sin svåger Anders Green till Sundsby on sin hustrus arv. Denna arvstvist kan mycket väl hava levat i minnet hos ättlingarna och även hava varit orsak till det påstådda Maaneschiöldska överfallet på Sundsby. Händelsen lever ännu i folkets minne som sägen. Efter Knud Pederssens död innehade Peder Krabbe- enligt hans egen jordebok av år l662 - utom sätergården Olsnäs jämte husmansplatsen Kläppedalen följande "veckodagshemman" Skeden, Höggeröd, Budalen, Rävlanda, somehuru pantsatts på 1640-talet likväl upptagits i jordeboken på den grund att bördsrätten då räckte i 30 år, Röd, Fagerfjäll, som köptes av borgare 1 Marstrand I638 sant Kjebene som Krabbe år 1659 köpt av bönder. Vidare 2/3 mtl Sunna i Klövedals socken som bukas - enligt1680 - av Peder Krabbe. Det var sålunda inalles 5 hemman under Olsnäs då samt under Peder Krabbes bruk. Detta har upptecknats av Olaus Olsson 1924 tillsänt av Per-Arne Hedenstaf.

Gifte och barn
Kerstin Larsdotter Dufva. Ansedel Född i Kårtorp, Kinne-Vedum (R). [1]
Död före 1688 i Olsnäs, Stenkyrka (O). [1]
Gift mellan 1644 och 1645 [1]


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01